Toimintaprosessit

 

Prosessikuvausten avulla kuvataan organisaation yhteiset toimintatavat ja niihin liittyvät vastuut. Prosessien perustana on ammattikorkeakoulun strategia, säännöt sekä opiskelijoiden ja palvelujen käyttäjien kannalta keskeiset toiminnot. Prosessien kehittäminen liittyy organisaation muuhun suunnitteluun ja kehittämiseen. Prosessin kehittämisellä tähdätään toiminnan tehostamiseen, toiminnan laadun, sujuvuuden ja palvelutason parantamiseen, ongelmatilanteiden hallintaan sekä resurssien tehokkaaseen käyttöön.

Karelia-ammattikorkeakoulun prosessit on jaoteltu ydintoimintojen prosesseihin sekä strategisen johtamisen ja ohjauksen prosesseihin. Prosessikartan ja käsitteiden perustana ovat Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) suositukset, joita on sovellettu ammattikorkeakoulun käyttöön sopiviksi.

Ydintoimintojen sekä strategisen johtamisen ja ohjauksen prosesseista on laadittu prosessikuvaukset. Tarvittaessa kuvauksia on tarkennettu prosessikuvauksiin linkitetyillä työohjeilla ja muilla ohjeistuksilla. Tukipalveluohjeistuksia ei ole pääsääntöisesti kuvattu erillisinä vaan ne on integroitu prosessikuvauksiin. Henkilöstö- ja talousasioista on laadittu erillistä ohjeistusta.

Prosessit on kuvattu ensisijaisesti asiakkaiden näkökulmasta tavoitteena sujuvan toiminnan ja palvelun varmistaminen. Kuvauksissa on pyritty yksinkertaisuuteen ja pelkistämiseen. Niissä ei kuvata toiminnan kaikkia yksityiskohtia, vaan keskitytään niihin toimintoihin, jotka ovat ammattikorkeakoulun toiminnan kannalta keskeisiä. Ydintoimintojen sekä strategisen johtamisen ja ohjauksen prosessikuvaukset on esitetty havainnollisina kokonaisuuksina Karelia-intrassa niiden luontaisissa asiayhteyksissä toimintojen omilla sivuilla