Lataa koko selvitys itsellesi tästä linkistä.

Digitaalisuuden edistäminen nostettiin yhdeksi keskeiseksi toimenpiteeksi tammikuussa 2015 julkaistussa Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartassa vuosille 2015–2025. Osana tiekartan toimeenpanoa työ- ja elinkeinoministeriö teetti perusselvityksen digitaalisen matkailumarkkinoinnin ja myynnin haasteista sekä ratkaisuehdotuksista.

Tavoitteena oli selvittää ne syyt/pullonkaulat, joiden vuoksi matkailuyritykset eivät hyödynnä digitaalisuuden mahdollisuuksia nykyistä enempää markkinoinnissa ja myynnissä sekä ne osa-alueet, joissa olisi syytä tehdä yhteisiä kansallisia ponnistuksia. Tavoitteena oli myös löytää ne kilpailukeinot, joilla erottautua kilpailijoista positiivisesti sekä menetelmät, jotka johtavat suomalaisen matkailuelinkeinon siniselle merelle, jossa kasvu ja kannattavuus ovat selkeästi keskimääräistä korkeampaa.

Matkailumarkkinointi, kuten markkinointi yleensäkin, digitalisoituu voimakkaasti kaikkialla. Verkkomyynnin ja mobiilikäytön kasvu, online travel agent (OTA)-toimistojen valta, kuluttajistuminen ja suosittelumarkkinoinnin kasvava merkitys sekä analytiikka, markkinoinnin kohdennus ja automaatio ovat esimerkkejä matkailumarkkinoinnin uusista mahdollisuuksista ja haasteista, jotka tulee ottaa huomioon kansallisessa kehittämistyössä.

Yrityksille ja matkailuorganisaatiolle tehdyn sähköisen kyselyn ja teemahaastattelujen perusteella tiedetään, että digitaalisessa kanavassa tehdään paljon, mutta tulokset ovat vielä heikkoja. Markkinointi ei ole kohdennettua, se on lyhytjänteistä, eikä ota huomioon asiakkaan tarpeita. Teoriassa tiedetään mitä pitäisi tehdä, mutta käytännössä ei ole riittävästi resursseja eikä osaamista tehdä markkinointia oikein.

Selvityksessä ehdotus parhaista toimintatavoista, joita kansallisella tasolla olisi tarpeen matkailun digitaalisen markkinoinnin ja myynnin edistämiseksi tehdä, tiivistettiin kuuteen osa-alueeseen.

1)     Asiakaskokemuksen koordinaatio. Valtakunnan laajuisesti on huolehdittava, että tuotetaan laadukasta asiakaskokemusta, jossa ensisijaisena tavoitteena on saada asiakas ostamaan. Asiakaspolun tulee toimia asiakkaan näkökulmasta yhtenäisesti Visit Finlandin, alueorganisaatioiden ja yksittäisten palveluyritysten kohdalla.

2)     Perusasiat kuntoon. Matkailuyritysten ja alueorganisaatioiden verkkopalveluista löytyi ostamista estäviä puutteita sekä teknisiä ongelmia. On varmistettava Visit Finlandin verkkopalveluiden asiakaskokemus ja asiakaspolun koordinaatio aluesivuille sekä yksittäisiin palveluihin siten, että asiakkaan polku johtaa aina myyntiin.

3)     Osaamisen kehittäminen. Kaikilla organisaatiotasoilla on tunnistettu osaamistarpeita. Mahdollisuuksia ja työkaluja ei tunneta vielä riittävän hyvin, eikä tietoa parhaista käytännöistä tai verrokkiyritysten kokemuksista löydetä.

4)     Sisältö- ja suosittelumarkkinointi. Organisaatioiden tulee aktiivisesti ryhtyä hyödyntämään sisältö- ja suosittelumarkkinoinnin mahdollisuuksia.

5)     Analytiikka ja asiakastieto. Analytiikkatyökalujen tuottaman aineiston analysointi ja siihen pohjautuvien kehityssuositusten tekeminen tulisi olla jatkuvaa, arkipäiväistä toimintaa. Asiakkaista voidaan oppia paljon analytiikan keinoin ja syntynyttä tietoa voidaan hyödyntää henkilökohtaisen viestinnän luomiseen.

6)     Yksilöllinen asiakasdialogi. Kuluttajat ovat jo oppineet arvostamaan henkilökohtaista, relevanttia ja oikea-aikaista viestintää niin sähköpostissa kuin verkkosivuilla. Tulevaisuuden haasteena on tarjota yksilöille heille tärkeää ja kiinnostavaa informaatiota kustannustehokkaasti juuri niissä kanavissa, joita he käyttävät.