Asiakas- ja kohdemarkkinoiden tuntemus sekä matkailutuotteiden kehittäminen nousivat tärkeimmäksi teemoiksi Rural Finland –koordinaation teettämässä kyselyssä, jossa selvitettiin matkailun kehittäjien tutkimustiedon tarpeita. Kysely lähetettiin n. 400 matkailutoimijalle ja vastauksia saatiin 78. Asiakasryhmistä nousivat erityisesti esiin seniorit ja perheet, sekä matkailun eri muodoista aktiviteetti-, liikunta-, luonto- ja hyvinvointimatkailu sekä special interest- ja harrastusmatkailu. Ulkomaalaisten osalta tietoa kaivataan eniten eurooppalaisista ja aasialaisista matkailijoista.

Matkailutuotteiden kehittämisen tueksi toimijat toivovat tietoa luontoon ja paikallisuuteen liittyvistä teemapohjaisista tuotteista, tarinallistamisesta ja elämyksellisyydestä sekä tuotetarjonnan kehittämisestä kansainvälisille markkinoille. Lisäksi kaivattiin tietoa tuotteen laatuun ja laatujärjestelmiin liittyvistä kysymyksistä sekä verkostotuotteistamisesta.

tuotekehityksen tietotarpeet

Yleisesti yhteistyön ja verkostoitumisen osalta toivotaan hyviä esimerkkejä toimivasta paikallisesta yhteistyöstä ja verkostoista sekä matkailualan sisällä että muiden alojen kanssa. Uusien yhteistyöalojen osalta mainittiin digitalisaatio, robotiikka, älyteknologia ja/tai peliteollisuus.

Markkinoinnin toteuttamiseen kehittäjät ja matkailutoimijat kaipaavat tietoa tuotteiden ostettavuudesta, saatavuudesta ja näkyvyydestä eri markkinointikanavissa, sekä digitaalisten kanavien mahdollisimman tehokkaasta hyödyntämisestä. Markkinointiviestinnän sisältöjen suhteen kiinnostavat paikallisten vahvuuksien esilletuominen, tarinallisuus ja viestin räätälöinti tietylle kohderyhmälle.

markkinoinnin tietotarpeet

Matkailun trendien osalta toivotaan tietoa tulevaisuuden kuluttajista ja uusista mahdollisuuksista sekä ylipäänsä uusista trendeistä ja hiljaisista signaaleista.

Yleisen yhteiskunnallisen ja paikallisen toimintaympäristön suhteen kyselyyn vastanneita kiinnostavat erityisesti matkailun alueellinen merkitys ja vaikutukset sekä paikalliset vetovoimatekijät. Näihin liittyvää tietoa tarvitaan erityisesti paikallisten toimijoiden matkailutietämyksen lisäämiseksi ja sitouttamiseksi matkailun kehittämiseen.

Näiden teemojen lisäksi kyselyvastuksissa nousi esiin matkailun yritystoimintaan liittyviä tietotarpeita, kuten liiketoimintaosaaminen ja kannattavuus, toimintaan vaikuttavat lait ja säädökset sekä asiakaspalautteiden hankkiminen ja hyödyntäminen.

Varsinaisten tietotarpeiden lisäksi vastaajilta kysyttiin myös miten koostettua tietoa olisi parasta välittää matkailutoimijoille. Vastausten perusteella sähköpostia pidetään yhä edelleen tärkeimpänä tiedonvälityskanavana ja viestinnän halutaan olevan säännöllistä mutta riittävän harvaa (esim. kuukausittain). Tutkimustietoa halutaan helposti hyödynnettävinä tiivistelminä sekä linkkeinä tutkimuksiin ja uutiskirjeisiin. Henkilökohtaista läsnäoloa edellyttävien tilaisuuksien toivotaan olevan hyvin organisoituja, johonkin yksittäiseen teemaan keskityviä koulutustapahtumia tai keskusteluun perustuvia työpajoja, joissa on mahdollista vaihtaa kokemuksia erityisesti yrittäjien kanssa. Lisäksi kyselyvastaukissa mainittiin tarve kansalliseen matkailutiedon portaaliin.

Rural Finland -koordinaatio toteutti tämän matkailun kehittämisen tietotarpeita kartoittaneen sähköisen kyselyn matkailun aluetoimijoille huhti-elokuussa 2016. Tieto kyselystä lähetettiin n. 400 matkailutoimijalle ja kysely oli esillä myös koordinaatiohankkeen nettisivuilla. Kyselyyn saatiin 78 vastausta. Tulosten perusteella on jo nyt koostettu tiivistelmiä halutusta tutkimustiedosta matkailun kehittäjille ja kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa matkailun kehittämisen koordinoinnissa. Jo julkaistut tiivistelmät löytyvät Rural Finland –koordinaation nettisivuilta.

Tarkemman yhteenvedon tuloksista voi lukea tästä.